สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (สาขาสระบุรี)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หน่วยงานภาคสนาม
ลำดับที่
หน่วยงาน/โครงการ
ท้องที่/จังหวัด
หัวหน้าหน่วยงาน
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
1
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น สระบุรี นายจุลกร เมืองแก้ว นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 081-9725877
2
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย สระบุรี นายณรงค์ศักดิ์ นาตาปี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 081-7905326
3
สวนรุกขชาติมวกเหล็ก สระบุรี นายอริยะ หาญสวัสดิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 086-7878766
4
สวนรุกขชาตน้ำตกวังก้านเหลือง ลพบุรี นายอัมรินทร์ นุ่มดี เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 086-0439582
5
สวนรุกขชาติค่ายบางระจัน สิงห์บุรี นายวิชัย สันทราย เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 081-7343502
6
สวนรุกขชาติคูเมือง สิงห์บุรี นายสัญญา จันทร์เดช เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 089-8033618
7
สวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ภาคกลาง (พุแค) สระบุรี นางขวัญใจ น้อยนารายณ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 081-5585922
8
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๑ (ท่ามะปราง) สระบุรี นายธนา โพธากุล เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 086-3440466
9
โครงการปลูกฟื้นฟูป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย
สวนป่าซับสมบูรณ์  อำเภอชัยบาดาล                                    
สวนป่าเขาน้อย  อำเภอมวกเหล็ก
สวนป่าปางหัวช้าง – คลองไทร 
สวนป่าลำทองหลาง – หนองมะค่า 
สวนป่าซับตะเคียน – เขาพระ 
สวนป่าอนุสรณ์กรุงรัตนโกสินทร์ 
หน่วยบำรุงป่าแทน ออป. ปางหัวช้าง 
หน่วยบำรุงป่าแทน ออป. คลองไทร 
หน่วยบำรุงป่าแทน ออป. ลำทองหลาง  
หน่วยบำรุงป่าแทน ออป. ซับตะเคียน 
สระบุรี
ลพบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
นายแสน โพธิ์บางหวาย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 081-8474214
10
สวนป่าท่องเที่ยว  (สวนป่าเจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า)  
สวนป่าชะอม  
สวนป่ายุบใหญ่ – ซับเหว  
สวนป่าท่าฤทธิ์ – ลำทองหลาง – ลำพญากลาง 
หน่วยบำรุงป่าแทน ออป. ชะอม 
หน่วยบำรุงป่าแทน ออป. ซับเหว  
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนสามหลั่น (1)
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนสามหลั่น (2) 
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
นายไพบูลย์ ขันทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 081-9466007
11
สวนป่าหลังเขา – ท่าระหัด 
หน่วยบำรุงป่าแทน ออป. ท่าระหัด  
สระบุรี
สระบุรี
นายวรรณชัย รักมิตร นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 083-1814391
12
สวนป่าลำนารายณ์   
สวนป่าเจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า   
สวนป่าท่ามะปราง 
หน่วยบำรุงป่าแทน ออป. โป่งก้อนเส้า 
หน่วยบำรุงป่าแทน ออป. ท่ามะปราง 
ลพบุรี
สระบุรี และ ลพบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
นายดิเรก อรุณเพ็ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 081-9488380
13
โครงการปลูกป่าชดเชยฯ   ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   ป่าวังเพลิง  ป่าม่วงค่อม  และป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 2 ปี 2547 (หน่วยที่ 3 และ 4) 
สวนป่าชัยบาดาล
โครงการปลูกป่าด้วยเงินนอกงบประมาณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์
(ปี ๒๕๔๒ และปี ๒๕๔๓)
โครงการปลูกป่าชดเชยฯ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิงป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์  แปลงที่ ๒
ปี ๒๕๔๒  
โครงการปลูกป่าตามเงื่อนไขฯ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง  ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์
(ปี ๒๕๔๓) 
โครงการปลูกสร้างสวนป่าทดแทนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกของสวนป่ามิตรภาพ 
ลพบุรี
 
ลพบุรี
ลพบุรี
 
ลพบุรี
 
ลพบุรี
 
ลพบุรี
นายพฤทธิ์ มณีพฤกษ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 081-9943561
14
โครงการปลูกป่าชดเชยฯ   ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   ป่าวังเพลิง  ป่าม่วงค่อม  และป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 2 
ปี 2547 (หน่วยที่ ๑) 
โครงการคืนผืนป่าให้แม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โครงการปลูกป่าชดเชยฯ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ แปลงที่ ๑ 
(ปี ๒๕๔๒) 
โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก – ทับกวาง แปลง ๑ (แปลงใหญ่) 
โครงการปลูกป่าชดเชยฯ ป่าบริเวณเทือกเขาซับแกงไก่ปี ๒๕๔๖ (แปลงที่ ๑ และ แปลงที่ ๒)  
โครงการปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติ    ป่าท่าฤทธิ์   ป่าลำทองหลาง  และป่าลำพญากลาง ปี ๒๕๔๔ 
และปี ๒๕๔๕ 
โครงการปลูกป่าตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ปี ๒๕๔๔ 
โครงการปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่าฯ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ปี ๒๕๓๔, ๒๕๓๕, ๒๕๓๖ และ ๒๕๓๗  (แผ้วถางป่า)  
ลพบุรี
 
ลพบุรี
ลพบุรี
 
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
 
สระบุรี
สระบุรี
 
นายสุพิชัย หิรัญนิติเวชกุล เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 084-6498869
15
โครงการปลูกป่าชดเชยฯ   ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   ป่าวังเพลิง  ป่าม่วงค่อม  และป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 2  ปี 2547 (หน่วยที่ ๑) 
โครงการคืนผืนป่าให้แม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โครงการปลูกป่าชดเชยฯ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ แปลงที่ ๑ 
(ปี ๒๕๔๒) 
โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก – ทับกวาง แปลง ๑ (แปลงใหญ่) 
โครงการปลูกป่าชดเชยฯ ป่าบริเวณเทือกเขาซับแกงไก่ปี ๒๕๔๖ (แปลงที่ ๑ และ แปลงที่ ๒)  
โครงการปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติ    ป่าท่าฤทธิ์   ป่าลำทองหลาง  และป่าลำพญากลาง ปี ๒๕๔๔ 
และปี ๒๕๔๕ 
โครงการปลูกป่าตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ปี ๒๕๔๔  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
โครงการปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่าฯ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ปี ๒๕๓๔, ๒๕๓๕, ๒๕๓๖
และ ๒๕๓๗  (แผ้วถางป่า)  อำเภอมวกเหล็ก  และอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  (หมดงบประมาณ)
ลพบุรี
 
ลพบุรี
ลพบุรี
 
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
 
สระบุรี
สระบุรี
 
นายเทิดศักดิ์ มานิตย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 086-6795549
16
โครงการปลูกป่าชดเชยฯ   ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   ป่าวังเพลิง     ป่าม่วงค่อม  และป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 2  
ปี 2547 (หน่วยที่ ๕ และ ๖)
โครงการปลูกป่าประชาอาสา 
โครงการปลูกป่าด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ 
ปี ๒๕๔๕  
โครงการปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ปี  ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙  
ลพบุรี
 
ลพบุรี
ลพบุรี
 
สระบุรี
 
นายพงศ์ภรณ์ สดับธรรม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 081-7759675
17
โครงการปลูกป่าชดเชยฯ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์  แปลงที่ ๑ 
(ปี ๒๕๔๖) 
โครงการปลูกป่าชดเชยฯ   ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   ป่าวังเพลิง  ป่าม่วงค่อม  และป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 2 
ปี 2547  (หน่วยที่ ๒)
โครงการปลูกฟื้นฟู ป่าวังเพลิง – ม่วงค่อม – ลำนารายณ์ (๑)   
ลพบุรี
 
ลพบุรี
 
ลพบุรี
นายตระกูลพงษ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 089-9933802
18
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนซับลังกา (1) ลพบุรี นายวสันต์ กล่อมจินดา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 081-8150397
19
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนซับลังกา (5)  ลพบุรี นายอนุฤทธิ์ ดลเสมอ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 089-0822288
20
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า สระบุรี นายมิตรประชา กาฬหว้า นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 098-2711452
21
สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดสระบุรี สระบุรี นายจเร ขันตี เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 089-5545111
22
สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดลพบุรี ลพบุรี นายเจริญ เมฆตรง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 081-6656719
23
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ลพบุรี นายวสันต์ กล่อมจินดา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 081-8150397
24
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ลพบุรี นายสุทธิพงษ์ แกมทับทิม เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 089-5818828
25
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี นายบัณฑิต น้อยยาโน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 081-0199494
26
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ ลพบุรี นายสมศักดิ์ ดวงรัศมี เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 081-7049009
27
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อม-วัดอัมพุวราราม ปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์ ว่องทรง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 086-0955093
28
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี สระบุรี นายวิโรจน์ พลอยแสนรัก เจ้สพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 089-9815564
29
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย สระบุรี นายอภิชาติ ศรียา เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 081-8618201
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (สาขาสระบุรี)
๑๙๙/๙ ม.๗ ถนนพหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ๑๘๒๔๐