สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (สาขาสระบุรี)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายนิพนธ์ โชติบาล
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) 
นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา
ผุ้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (สาขาสระบุรี)

รายชื่อผู้บริหารทั้งหมด
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
นายนพ บุญอากาศ
๒๔๙๕-๒๔๙๙
นายมณเฑียร ศรีสวัสดิ์
๒๔๙๙-๒๕๐๒
นายเผด็จ ขจรอำไพสุข
๒๕๐๒-๒๕๐๙
นายจำลอง มกรมณี
๒๕๐๙-๒๕๑๐
นายเทพ เป้าประจักษ์
๒๕๑๐-๒๕๑๓
นายพิศ เตชะวิภาค
๒๕๑๓-๒๕๑๗
นายเผด็จ ขจรอำไพสุข
๒๕๑๗-๒๕๒๐
นายมนู นันตาลิก
๒๕๒๐-๒๕๒๐
นายแสนย์ อินทราวุธ
๒๕๒๐-๒๕๒๑
๑๐
นายสำเริง อนุมัติราชกิจ
๒๕๒๑-๒๕๒๑
๑๑
นานศักดิ์ วัฒนากุล
๒๕๒๑-๒๕๒๒
๑๒
นายเอื้อน สุวรรณทัต
๒๕๒๒-๒๕๒๓
๑๓
นายถนอม ตระกูลอินทร์
๒๕๒๓-๒๕๒๔
๑๔
นายธานี ภมรนิยม
๒๕๒๔-๒๕๒๕
๑๕
นายประเสริฐ โพธิปักษ์
๒๕๒๕-๒๕๓๐
๑๖
นายวัฒนา เนียมศิริ
๒๕๓๐-๒๕๓๑
๑๗
นายสุนทร โพธิ์กัน
๒๕๓๑-๒๕๓๒
๑๘
นายปราโมทย์ สายวิเชียร
๒๕๓๒-๒๕๓๗
๑๙
นายวิเชียร ศิริกิม
๒๕๓๗-๒๕๓๗
๒๐
นายปราโมทย์ สายวิเชียร
๒๕๓๗-๒๕๓๘
๒๑
นายธัชชัย อัมพรายน์
๒๕๓๘-๒๕๓๙
๒๒
นายวิทูร เริ่มวิรัตน์
๒๕๓๙-๒๕๔๒
๒๓
นายอุภัย วายุพัฒน์
๒๕๔๒-๒๕๔๖
๒๔
นายทนง กาญจนกุล
(รักษาราชการแทน)
๒๕๔๖-๒๕๔๗
ผู้ดำรงตำแหน่งป่าไม้เขตสระบุรี
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ 1
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
๒๕
นายกมลวัฒน์ วิเศษศิริ
๒๕๔๗-๒๕๔๗
ผู้ดำรงตำแหน่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
๒๖
นายวรชาติ ศรีบุญแสน
๒๕๔๗-๒๕๔๙
๒๗
นายเสริมยศ สมมั่น
๒๕๔๙-๒๕๕๐
๒๘
นายวรชาติ ศรีบุญแสน
๒๕๕๐-๒๕๕๔
๒๙
นายนิธิ อาจสมรรถ
๒๕๕๔-๒๕๖๐
๓๐
นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา
ปัจจุบัน