หนังสือเวียนทั่วไปของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี (New)

เลขที่หนังสือ
วันที่
เรื่อง
ฝ่าย/ส่วน/กลุ่ม
วันที่เวียนหนังสือ
Link
ทส 0911.201/768 20 พ.ค.58 แต่งต้้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณารอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ฝ่ยบริหารงานทั่วไป 22 พฤษภาคม 2558 links
ทส 0911.201/3044 18 พ.ค.58 ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครั้งที่ 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 22 พฤษภาคม 2558 links
ทส 0911.201/3163 21 พ.ค.58 ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรค่ายเยาวชนพิทักษ์มกดกโลก รุ่นที่ 1-2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 21 พฤษภาคม 2558 links
ทส 0911.201/3014 18 พ.ค.58 ขอยุติโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2554-2556 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง มาตรา 21 ทวิ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 21 พฤษภาคม 2558 links
ทส 0911.201/3013 18 พ.ค.58 ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมบริจาควัสดุอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาจัดทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ขาเทียม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 21 พฤษภาคม 2558 links
ทส 0911.201/3012 18 พ.ค.58 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 21 พฤษภาคม 2558 links
ทส 0911.201/3060 18 พ.ค.58 ขอส่งสำเนาประกาศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 19 พฤษภาคม 2558 links
ทส 0911.201/3092 19 พ.ค.58 หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อมสำนันกเลขาธิการอาเซียนคนใหม่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 19 พฤษภาคม 2558 links
ทส 0911.202/2467 17 เม.ย.58 การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 งานการเงิน 28 เมษายน 2558 links
ทส 0911.202/2468 17 เม.ย.58 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานการเงิน 28 เมษายน 2558 links
ทส 0911.201/1509 5 มี.ค.58 การขอพระราชทานเครื่องราขอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2558 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 11 มีนาคม 2558 links
ทส 0911.201/1431 3 มี.ค.58 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป และหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 11 มีนาคม 2558 links
สบ 0017.2/ว988 27 ก.พ.58 การอบรม "พัฒนาทักษะด้านภาษา ระดับจังหวัด" ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 11 มีนาคม 2558 links
ทส 0911.201/1575 9 มี.ค.58 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 11 มีนาคม 2558 links
ทส 0901.3/ว4793 9 มี.ค.58 การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข.ที่ประสงค์ UNDO งานการเงิน 11 มีนาคม 2558 links
ทส 0911.205/1251 24 ก.พ.58 การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย งานการเงิน 11 มีนาคม 2558 links
ทส 0911.205/1315 25 ก.พ.58 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ .2558 งานการเงิน 11 มีนาคม 2558 links
ทส 0901.3/ว3982 24 ก.พ.58

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญมายุ ครบ 5 รอบ โดยไม่ถือเป็นวันลา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 9 มีนาคม 2558 links
สบ 0017.2/ว0873 20 ก.พ.58 การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 6 มีนาคม 2558 links
สบ 0017.3/ว0858 20 ก.พ.58 การเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 6 มีนาคม 2558 links
สบ 0017.3/0588 5 ก.พ.58 การจัดทำเสื้อยืดคอปกประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 6 มีนาคม 2558 links
สบ 0017.3/ว0941 25 ก.พ.58 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 6 มีนาคม 2558 links
ทส 0911.11/1001 13 ก.พ.58 การจัดทำประวัติการับเสด็จฯ และการตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 18 กุมภาพันธ์ 2558 links
ทส 0811.3/ว175 27 ม.ค.58 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 18 กุมภาพันธ์ 2558 links
ทส 0911.103/291 16 ก.พ.58 วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2558 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 17 กุมภาพันธ์ 2558 links
สบ 0017.3/51 14 ม.ค.58 ขอเชิญประดับตราสัญลักษณ์และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 16 กุมภาพันธ์ 2558 links
ทส 0911.201/252 15 ม.ค.58 การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพิ่มเติม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 16 กุมภาพันธ์ 2558 links
สบ 0017.3/ว749 12 ก.พ.58 เชิญชวนสวมเสื้อแจ็คเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 13 กุมภาพันธ์ 2558 links
ทส 0901.406/20 17 ม.ค.58 ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 9 กุมภาพันธ์ 2558 links
ทส 0901.603/ว2529 5 ก.พ.58 การให้ข่าวของทางราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 6 กุมภาพันธ์ 2558 links
ศธ0513.10609/353 9 ธ.ค.58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 6 กุมภาพันธ์ 2558 links
ทส 0911.205/539 27 ม.ค.58 ขอส่งสำเนาหนังสือ งานพัสดุ 2 กุมภาพันธ์ 2558 links
ทส 0911.202/544 27 ม.ค.58 รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกและระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) งานการเงิน 30 มกราคม 2558 links
ทส 0911.202/61 7 ม.ค.58 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งานการเงิน 20 มกราคม 2558 links
ทส 0911.103/87 14 ม.ค.58 ส่งยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2558 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 15 มกราคม 2558 links
ทส 0911.202/28 6 ม.ค.58 รหัสแหล่งของเงิน งานการเงิน 15 มกราคม 2558 links
ทส 0911.202/29 6 ม.ค.58 ขอความร่วมมือในการส่งหลักฐานการจ่ายเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งานการเงิน 13 มกราคม 2558 links
สบ 0017.3/ว5770 9 ธ.ค.57 ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 15 ธันวาคม 2557 links
สบ 0018/ว5776 9 ธ.ค.57 ขอเชิญร่วมเป็นเกี่ยรติในพิธีเปิดงาน"ของดีป่าสัก สวยนักทานตะวัน สุขสันต์งานปี จังหวัดสระบุรี" ปี 2557 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 15 ธันวาคม 2557 links
ทส 0901.3/ว25488 12 ธ.ค.57 การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (Undo) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 12 ธันวาคม 2557 links
ทส 0911.201/7404 28 พ.ย.57 หลักเกณฑ์ และวิธีการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 9 ธันวาคม 2557 links
ทส 0901.403/12920 4 ธ.ค.57 ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2558 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 9 ธันวาคม 2557 links
ทส 0811.3/ว1536 30 ต.ค.57 จัดทำแผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 8 ธันวาคม 2557 links
ทส 0911.201/7410 28 พ.ย.57 ขอส่งสำเนาหนังสือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2 ธันวาคม 2557 links
ทส 0911.201/7456 28 พ.ย.57 ขอส่งรายงานการประชุม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2 ธันวาคม 2557 links
ทส 0911.201/7457 28 พ.ย.57 ขอความอนุเคราะห์บทความและภาพถ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2 ธันวาคม 2557 links
วช 0005/ว8310 12 พ.ย.57 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง "เครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุนชนิด Multi-rotor" ในงาน"วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2 ธันวาคม 2557 links
ทส 0911.201/7370 27 พ.ย.57 ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 28 พฤศจิกายน 2557 links
ทส 0911.201/7292 25 พ.ย.57 ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 28 พฤศจิกายน 2557 links
ทส 0901.403/12597 26 พ.ย.57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ม.มหิดลคนรักสัตว์" ครั้งที่ 11 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 28 พฤศจิกายน 2557 links
IGET571001/388 3 พ.ย.57 ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ"มิติใหม่ในการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาความจำผู้บริหารที่ผลทันทีฯ" ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 24 พฤศจิกายน 2557 links
ทส 0911.201/7194 20 พ.ย.57 ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ "รักพ่อ" ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 21 พฤศจิกายน 2557 links
ทส 0911.201/6657 31 ต.ค.57 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ฝ่ายบริหงานารทั่วไป 4 พฤศจิกายน 2557 links
ทส 0911.201/6655 31 ต.ค.57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4 พฤศจิกายน 2557 links
ทส 0901.305/ว11541 31 ต.ค.57 โครงการคัดเลือก"เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3 พฤศจิกายน 2557 links
ทส 0911.201/6653 31 ต.ค.57 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3 พฤศจิกายน 2557 links
ทส 0901.3/21417 28 ต.ค.57 การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ประจำปี 2557 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3 พฤศจิกายน 2557 links
ทส 0901.409/518 30 ต.ค.57 ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3 พฤศจิกายน 2557 links
ทส 0911.201/6384 27 ต.ค.57 ขอส่งสำเนาหนังสือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3 พฤศจิกายน 2557 links
ทส 0901.4/21229 27 ต.ค.57 แนวทางในการส่งบุคลากรในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้ารับการพัฒนา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3 พฤศจิกายน 2557 links
ทส 0911.201/5994 8 ต.ค.57 ซักซ้อมความเข้าใจประกาศสำนักงาน ก.พ. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 16 ตุลาคม 2557 links
ml 0911.201/5521 18 ก.ย.57 สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 16 ตุลาคม 2557 links
ทส 0911.201/6025 15 ต.ค.57 การแต่งตั้งและการคัดเลือกคณะกรรมการสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 15 ตุลาคม 2557 links
ทส 0901.306/20329 14 ต.ค.57 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการจัดระเบียบร้านค้าสวัสดิการในหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 15 ตุลาคม 2557 links
ทส 0901.408/572 9 ต.ค.57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกป่าไม้โดยภาคประชาชนฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 15 ตุลาคม 2557 links
ทส 0901.408/574 9 ต.ค.57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการพูดและการนำเสนอในที่ชุมชนเพื่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 15 ตุลาคม 2557 links
ทส 0901.408/573 9 ต.ค.57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 15 ตุลาคม 2557 links
ทส 0911.201/6050 10 ต.ค.57 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 15 ตุลาคม 2557 links
ทส 0901.201/ว9331 12 ก.ย.57 ขอส่งสำเนาหนังสือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 15 ตุลาคม 2557 links
ทสl 0940.1/1832 18 ก.ย.57 ขอให้ส่งโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ที่มีบุลคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 15 ตุลาคม 2557 links
ศธ 0585.02/2705 4 ก.ย.57 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมเดินการกุศล "ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 8" ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 15 ตุลาคม 2557 links
ทส 0911.203/5195 9 ก.ย.57 รายงานผลการเข้าร่วมงานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปี 2557 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 10 กันยายน 2557 links
ทส 0928/17142 8 ก.ย.57 แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 9 กันยายน 2557 links
ศธ 0513.10603/2790 26 ส.ค.57 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 8 กันยายน 2557 links
ทส 0911.201/5031 3 ก.ย.57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3 กันยายน 2557 links
ทส 0911.201/5007 2 ก.ย.57 แนวทางการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาขแงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3 กันยายน 2557 links
ทส 0911.201/5030 2 ก.ย.57 ขอส่งสำเนาหนังสือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3 กันยายน 2557 links
ทส 0911.201/5032 2 ก.ย.57 ขอส่งสำเนาหนังสือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3 กันยายน 2557 links
กสจ.001/ว047 14 ส.ค.57 แจ้งการเปลี่ยนบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก งานการเงิน 25 สิงหาคม 2557 links
ทส 0911.101/1315 25 ส.ค.57 ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 25 สิงหาคม 2557 links
ทส 0911.201/4633 20 ส.ค.57 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีของศูนย์บริการประชาชน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 21สิงหาคม 2557 links
ทส 0911.201/4632 20 ส.ค.57 รายงานสถานภาพการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการผ่านระบบริหารเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 21สิงหาคม 2557 links
ทส 0911.201/4566 15 ส.ค.57 ขอส่งสำเนาหนังสือ งานธุรการ 15 สิงหาคม 2557 links
สบ 0017.2/ว3300 22 ก.ค.57 ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนกิจกรรมประกาศนโยบายจากงดเหล้า "เข้าพรรษา" เป็นงดเหล้าให้"ครบพรรษา" งานธุรการ 15 สิงหาคม 2557 links
ทส 0911.201/4197 30 ก.ค.57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพิทักษ์ป่าฯ งานธุรการ 5 สิงหาคม 2557 links
ทส 0911.9/3693 8 ก.ค.57 แจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน 2557 กลุ่มงานวิชาการ 5 สิงหาคม 2557 links
ทส 0911.101/1045 8 ก.ค.57 แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ"กระบวนงานอนุญาตการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง" งานแผนงาน 28 กรกฎาคม 2557 links
ทส 0911.201/3560 3 ก.ค.57 ขอส่งสำเนาหนังสือ งานธุรการ 16 กรกฎาคม 2557 links
สบ 0017.3/ว3126 9 ก.ค.57 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 งานธุรการ 16 กรกฎาคม 2557 links
สบ 0017.3/ว3125 9 ก.ค.57 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า งานธุรการ 16 กรกฎาคม 2557 links
ทส 0911.201/3757 10 ก.ค.57 ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม งานธุรการ 15 กรกฎาคม 2557 links
ทส 0901.3/ว12865 10 ก.ค.57 มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช งานธุรการ 15 กรกฎาคม 2557 links
ทส 0901.3/12864 10 ก.ค.57 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน งานธุรการ 15 กรกฎาคม 2557 links
ทส 0911.201/3716 9 ก.ค.57 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ งานธุรการ 15 กรกฎาคม 2557 links
ทส 0911.201/3711 9 ก.ค.57 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการขอรับเงินทดแทนสำหรับเพนักงานราชการที่ประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ งานธุรการ 15 กรกฎาคม 2557 links
ทส 0911.201/3719 9 ก.ค.57 คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ งานธุรการ 15 กรกฎาคม 2557 links
ทส 0911.201/3709 9 ก.ค.57 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2557 งานธุรการ 15 กรกฎาคม 2557 links
ทส 0911.201/3726 9 ก.ค.57 การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่างๆ งานธุรการ 15 กรกฎาคม 2557 links
ทส 0911.201/3718 9 ก.ค.57 แนวทางการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ งานธุรการ 15 กรกฎาคม 2557 links
ทส 0951/12220 3 ก.ค.57 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน งานธุรการ 8 กรกฎาคม 2557 links
ทส 0911.201/3634 7 ก.ค.57 การเปิดรับสมัครทุนเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 งานธุรการ 8 กรกฎาคม 2557 links
ทส 0911.201/3637 7 ก.ค.57 ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 งานธุรการ 8 กรกฎาคม 2557 links
ทส 0911.201/3636 7 ก.ค.57 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ งานธรุการ 8 กรกฎาคม 2557 links
ทส 0911.201/3510 2 ก.ค.57 ขอเชิญข้าราชการ ลุกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครั้งที่ 2 งานธรุการ 4 กรกฎาคม 2557 links
ทส 0940.6/11923 30 มิ.ย.57 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 งานธรุการ 3 กรกฎาคม 2557 links
ทส 0911.201/3495 1 ก.ค.57 มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ งานธุรการ 3 กรกฎาคม 2557 links
ทส 0911.201/3353 25 มิ.ย.57 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประจำปี 2557 งานธุรการ 30 มิถุนายน 2557 links
ทส 0911.203/3044 10 มิ.ย.57 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งานแผนงาน 13 มิถุนายน 2557 links
ทส 0911.106/809 29 พ.ค. 57 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดกิจกรรม "ชาวสระบุรี รักษ์สัตว์ป่า" ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 30 พฤษภาคม 2557 links
ทส 0911.203/2035 22 เม.ย.57 การสื่อสารถ่ายทอดลักษณะสำคัญขององค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งานแผนงาน 30 เมษายน 2557 links
ทส 0911.109/627 21 เม.ย.57 อายุความการฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย ตามมตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กลุ่มงานกฎหมาย 30 เมษายน 2557 links
ทส 0911.201/1929 17 เม.ย.57 การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลุกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ งานการเงิน 23 เมษายน 2557 links
ทส 0911.5/1818 4 เม.ย.57 ขอหารือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 22 เมษายน 2557 links
ทส 0928/5448 26 มี.ค.57

ส่งร่างกรอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (เบื้องต้น)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

งานแผนงาน 22 เมษายน 2557 links
ทส 0911.203/1169 6 มี.ค.57 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกรมอุทยานแห่งขาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช งานแผนงาน 22 เมษายน 2557 links
ทส 0911.103/497 25 มี.ค.57 การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2557 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 22 เมษายน 2557 links
ทส 0911.9/1233 10 มี.ค.57 แจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มงานวิชาการ 22 เมษายน 2557 links
ทส 0911.203/1169 6 มี.ค.57 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกรมอุทยานแห่งขาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช งานแผนงาน 18 มีนาคม 2557 links
ทส 0911.205/6879 28 พ.ย.57 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม งานพัสดุ 12 กุมภาพันธ์ 2557 links
ทส 0911.5/583 31 ม.ค.57 หลักเกณฑ์และใบสมัคร หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม ฝ่ายจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 12 กุมภาพันธ์ 2557 links
ทส 0901.402/696 24 ม.ค.57 ขอส่งแผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฝ่ายบริหารทั่วไป 7 กุมภาพันธ์ 2557 links
ทส 0911.103/93 16 ม.ค.57 ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2557 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 4 กุมภาพันธ์ 2557 links
ทส 0901.503/745 14 ม.ค.57 รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกและระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงิน 4 กุมภาพันธ์ 2557 links
ทส 0911.109/171 31 ม.ค.57 หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กลุ่มงานกฎหมาย 4 กุมภาพันธ์ 2557 links
ทส 0901.3/ว1316 24 ม.ค.57 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฝ่ายบริหาร งานการเงิน 4 กุมภาพันธ์ 2557 links
ปจ 003/ว7 14 ม.ค.57 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการร์ความไม่สงบทางการเมือง ฝ่ายบริหาร งานการเงิน 4 กุมภาพันธ์ 2557 links