หนังสือเวียนทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)

เลขที่หนังสือ
วันที่
เรื่อง
ฝ่าย/ส่วน/กลุ่ม
วันที่เวียนหนังสือ
Link
ทส 0911.201/3353 25 มิ.ย.57 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประจำปี 2557 งานธุรการ 30 มิถุนายน 2557 links
ทส 0911.203/3044 10 มิ.ย.57 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งานแผนงาน 13 มิถุนายน 2557 links
ทส 0911.106/809 29 พ.ค. 57 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดกิจกรรม "ชาวสระบุรี รักษ์สัตว์ป่า" ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 30 พฤษภาคม 2557 links
ทส 0911.203/2035 22 เม.ย.57 การสื่อสารถ่ายทอดลักษณะสำคัญขององค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งานแผนงาน 30 เมษายน 2557 links
ทส 0911.109/627 21 เม.ย.57 อายุความการฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย ตามมตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กลุ่มงานกฎหมาย 30 เมษายน 2557 links
ทส 0911.201/1929 17 เม.ย.57 การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลุกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ งานการเงิน 23 เมษายน 2557 links
ทส 0911.5/1818 4 เม.ย.57 ขอหารือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 22 เมษายน 2557 links
ทส 0928/5448 26 มี.ค.57

ส่งร่างกรอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (เบื้องต้น)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

งานแผนงาน 22 เมษายน 2557 links
ทส 0911.203/1169 6 มี.ค.57 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกรมอุทยานแห่งขาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช งานแผนงาน 22 เมษายน 2557 links
ทส 0911.103/497 25 มี.ค.57 การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2557 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 22 เมษายน 2557 links
ทส 0911.9/1233 10 มี.ค.57 แจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มงานวิชาการ 22 เมษายน 2557 links
ทส 0911.203/1169 6 มี.ค.57 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกรมอุทยานแห่งขาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช งานแผนงาน 18 มีนาคม 2557 links
ทส 0911.205/6879 28 พ.ย.57 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม งานพัสดุ 12 กุมภาพันธ์ 2557 links
ทส 0911.5/583 31 ม.ค.57 หลักเกณฑ์และใบสมัคร หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม ฝ่ายจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 12 กุมภาพันธ์ 2557 links
ทส 0901.402/696 24 ม.ค.57 ขอส่งแผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฝ่ายบริหารทั่วไป 7 กุมภาพันธ์ 2557 links
ทส 0911.103/93 16 ม.ค.57 ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2557 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 4 กุมภาพันธ์ 2557 links
ทส 0901.503/745 14 ม.ค.57 รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกและระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงิน 4 กุมภาพันธ์ 2557 links
ทส 0911.109/171 31 ม.ค.57 หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กลุ่มงานกฎหมาย 4 กุมภาพันธ์ 2557 links
ทส 0901.3/ว1316 24 ม.ค.57 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฝ่ายบริหาร งานการเงิน 4 กุมภาพันธ์ 2557 links
ปจ 003/ว7 14 ม.ค.57 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการร์ความไม่สงบทางการเมือง ฝ่ายบริหาร งานการเงิน 4 กุมภาพันธ์ 2557 links
ทส 0911.103/1871 17 ธ.ค.56 กำหนดให้ปี พ.ศ.2557 เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยภายใต้หัวข้อ"อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท" ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 18 ธันวาคม 2556 links
ทส 0911.103/1872 17 ธ.ค.56 การขยายระยะเวลาแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติและุยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไปฟ่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน และ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน พ.ศ.2556-2562 ภายใ้ต้แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 18 ธันวาคม 2556 links
ทส 0911.205/6912 29 พ.ย.56 ขอส่งสำเนาหนังสือ งานการเงิน 18 ธันวาคม 2556 links
ทส 0911.205/6911 29 พ.ย.56 การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานการเงิน 18 ธันวาคม 2556 links
ทส 0911.205/6700 20 พ.ย.56 ขอปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของราคาราตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556 งานการเงิน 3 ธันวาคม 2556 links
ทส 0911.103/1780 29 พ.ย.56 ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2557 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไปฟ่า 3 ธันวาคม 2556 links
ทส 0911.201/6615 15 พ.ย.56 ให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติงานศูนย์สื่อสาร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) ฝ่ายบริหารทั่วไป 26 พฤศจิกายน 2556 links
ทส 0911.203/6803 25 พ.ย.56 ให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติงาน งานแผนงานฯ 26 พฤศจิกายน 2556 links
ทส 0911.203/6801 25 พ.ย.56 แนวทางการปฏิบัติสำหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช งานแผนงานฯ 26 พฤศจิกายน 2556 links
ทส 0901.501/ว20899 30 ต.ค.56 ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 เรื่อง คือ 1. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยกรณีเด็กแรกเกิด
2. แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
งานการเงิน 19 พฤศจิกายน 2556 links
ทส 0911.203/6471 8 พ.ย.56 ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและนิเทศงานพัฒนาระบบบริหารของระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
งานแผนงานฯ 13 พฤศจิกายน 2556 links
ทส 0911.203/6173 28 ต.ค.56 การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งานแผนงานฯ 1 พฤศจิกายน 2556 links
ทส 0928/20464 24 ต.ค.56 รายงานผลสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งานแผนงานฯ 1 พฤศจิกายน 2556 links
ทส 0911.201/6115 24 ต.ค.56 สำรวจรายชื่อข้าราชการ อบรมหลักสูตร ทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-leanning) ฝ่ายบริหารทั่วไป 31 ตุลาคม 2556 links
ทส 0905.702/20010 17 ต.ค
.56
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฝ่ายบริหารทั่วไป 24 ตุลาคม 2556 links
ทส 0901.3/ว19747 14 ต.ค.56 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป 24 ตุลาคม 2556 links
ทส 0911.201/5910 14 ต.ค.56 กำหนดการพิธีสมโภชและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป 21 ตุลาคม 2556 links
ทส 0911.203/5873 10 ต.ค.56 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) กลุ่มแผนงานฯ 17 ตุลาคม 2556 links
ทส 0911.203/5870 10 ต.ค.56 มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 7/2556 กลุ่มแผนงานฯ 17 ตุลาคม 2556 links
ทส 0911.203/5864 10 ต.ค.56 ผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 กลุ่มแผนงานฯ 17 ตุลาคม 2556 links
ทส 0911.205/5760 7 ต.ค.56 ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ กลุ่มงานการเงิน 15 ตุลาคม 2556 links
ทส 0911.205/5498 24 ก.ย.56 เบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กลุ่มงานการเงิน 11 ตุลาคม 2556 links
ทส 0911.205/5216 11 ก.ย.56 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มงานการเงิน 24 กันยายน 2556 links
ทส 0911.205/5217 11 ก.ย.56 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกาศใช้ กลุ่มงานการเงิน 24 กันยายน 2556 links
ทส 0901.801/9828 11 ก.ย.56 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ กลุ่มงานการเงิน 24 กันยายน 2556 links
ทส 0911.203/5306 16 ก.ย.56 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2555-มิถุนายน 2556) กลุ่มงานแผนงานฯ 23 กันยายน 2556 links
ทส 0911.101/1410 13 ก.ย.56 ขอส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 (สาขาสระบุรี) ฝ่ายบริหารทั่วไป 18 กันยายน 2556 links
ทส 0911.201/- 13 ก.ย.56 ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2556 (ปราจีนบุรี) ฝ่ายบริหารทั่วไป 18 กันยายน 2556 links
สบ 0017.2/ว4503 13 ก.ย.56 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กลุ่มงานการเงิน 18 กันยายน 2556 links
ทส 0911.9/4776 22 ส.ค.56 ให้ส่งข้อมูลการดำเนินการจัดตั้งสวัสดิการภายในหน่วยงานสังกัดกรมอุทยานแ่ห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฝ่ายบริหารทั่วไป 2 กันยายน 2556 links
ทส 0911.7/4472 8 ส.ค.56 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จัดการประชุมเพื่อชี้แจง (ร่าง) แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ และแผนการรับมือฉุกเฉินโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2 กันยายน 2556 links
ทส 0911.203/4847 23 ส.ค.56 การประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2556 กลุ่มงานแผนงานฯ 2 กันยายน 2556 links
ทส 0911.101/1291 23 ส.ค.56 ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) ฝ่ายบริหารทั่วไป 23 สิงหาคม 2556 links
ทส 0911.201/4833 22 ส.ค.56 ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป 26 สิงหาคม 2556 links
ทส 0911.201/- 20 ส.ค.56 ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป 26 สิงหาคม 2556 links
ทส 0911.201/4751 20 ส.ค.56 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องแบบราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 และพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2555 ฝ่่ายบริหารทั่วไป 26 สิงหาคม 2556 links
ทส 0911.201/4752 20 ส.ค.56 การประชุมชี้แจง เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุืพืช ตามสายงานในแต่ละสังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป 26 สิงหาคม 2556 links
ทส 0911.201/4755 20 ส.ค.56 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป 26 สิงหาคม 2556 links
ทส 0951/15268 14 ส.ค.56 รายงานสถานภาพการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการผ่านระบบเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป 23 สิงหาคม 2556 links
ทส 0911.205/4570 13 ส.ค.56 ซักซ้อมความเข้ืาใจเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 กลุ่มงานพัสดุ 23 สิงหาคม 2556 links
ทส 0911.205/4571 13 ส.ค.56 ขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กลุ่มงานพัสดุ 23 สิงหาคม 2556 links
ทส 0911.205/4573 13 ส.ค.56 แนวทางปฏิบัติในการขอแก้ไขหรือยกเลิกใบสั่งซื้อ/จัาง/เช่า PO และสำรองเงินในระบบ GFMIS กรณีเป็นเงินกันเหลื่อมปี กลุ่มงานพัสดุ 23 สิงหาคม 2556 links
ทส 0911.205/4574 13 ส.ค.56 อัตราราคาต่อหน่วย กลุ่มงานพัสดุ 23 สิงหาคม 2556 links
ทส 0906.504/14041 30 ก.ค.56 การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กรณีการดำเนินการโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 21 สิงหาคม 2556 links
สบ 0013.1/ว803 16 ส.ค.56 โครงการ "เข้าวัดฟังธรรม วันธรรมสวนะ เฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดสระบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป 21 สิงหาคม 2556 links
ทส 0902/15097 9 ส.ค.56 ชะลอการรับคำขอรับอนุญาตให้นำเข้าไข่ ซาก และสัตว์ป่าจำพวก "สัตว์ปีก" สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า 21 สิงหาคม 2556 links
ทส 0911.203/4466 7 ส.ค.56 แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กลุ่มงานแผนงานฯ 13 สิงหาคม 2556 links
ทส 0911.203/4435 7 ส.ค.56 รายการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุ่มงานแผนงานฯ 13 สิงหาคม 2556 links
ทส 0911.203/4465 7 ส.ค.56 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (รอบ 6 เดือน) กลุ่มงานแผนงานฯ 13 สิงหาคม 2556 links
ทส 0901.502/13684 25 ก.ค.56 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามในหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน ฝ่ายบริหารทั่วไป 9 สิงหาคม 2556 links
ทส 0911.201/4446 7 ส.ค.56 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป 8 สิงหาคม 2556 links
ทส0901.503/10837 14 มิ.ย.56 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน ฝ่ายบริหารทั่วไป 7 สิงหาคม 2556 links
ทส0911.202/4314 1 ส.ค.56 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายงานขอเบิก ฝ่ายบริหารทั่วไป 7 สิงหาคม 2556 links
ทส 0911.602/2123 12 ก.ค.56 ขอรายงานผลการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์พระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ 5) ณ วัดทรงเสวย จังหวัดชัยนาท ฝ่ายบริหารทั่วไป 26 กรกฎาคม 2556 links
ทส 0911.101/1120 24 ก.ค.56 ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) ฝ่ายบริหารทั่วไป 24 กรกฎาคม 2556 links
ทส 0911.203/3998 18 ก.ค.56 เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฝ่ายแผ่นงานฯ 24 กรกฎาคม 2556 links
ทส 0911.203/4000 18 ก.ค.56 แต่งตั้งคณะบริหารและทีมบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฝ่ายแผนงานฯ 24 กรกฎาคม 2556 links
ศธ0516.34/ว1051 21 มิ.ย.56 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ฝ่ายบริหารทั่วไป 15 กรกฎาคม 2556 links
ทส 0911.201/3541 1 ก.ค.56 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ฝ่ายบริหารทั่วไป 8 กรกฎาคม 2556 links
ทส 0911.201/3408 21 มิ.ย.56 การจัดทำกระบวนการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบภยันตรายในการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 26 มิถุนายน 2556 links
ทส 0911.201/3457 25 มิ.ย.56 ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป 26 มิถุนายน 2556 links
ทส 0911.203/3314 18 มิ.ย.56 แผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป 25 มิถุนายน 2556 links
ทส 0911.101/937 24 มิ.ย.56 ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) ฝ่ายบริหารทั่วไป 24 มิถุนายน 2556 links
ทส 0911.201/- 17 มิ.ย.56 ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป 19 มิถุนายน 2556 links
ทส 0951/10944 14 มิ.ย.56 การกำหนดแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้กับประชาชน เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป 19 มิถุนายน 2556 links
ทส 0911.109/883 11 มิ.ย. 56 ขอรับรถยนต์ของกลางคืนในระหว่างคดี กลุ่มงานกหมาย 13 มิถุนายน 2556 links
ทส 0911.101/893 12 มิ.ย. 56 ขอส่งรายงานการประชุม ฝ่ายบริหารทั่วไป 13 มิถุนายน 2556 links
ทส 0911.201/3036 7 มิ.ย. 56 เลื่อนข้าราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 11 มิถุนายน 2556 links
ทส 0911.201/3035 7 มิ.ย.56 รายงานผลการประชุมสัมมนาองค์ความรู้ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 11 มิถุนายน 2556 links
ทส 0911.403/5682 31 พ.ค. 56 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลใปฝึกอบรมในต่างประเทศประจำปี 2556 (ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประาคมอาเซียน) ฝ่่ายบริหารทั่วไป ึ7 มิถุนายน 2556 links
ทส 0911.203/2813 29 พ.ค. 56 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ของกรมอุทยานแ่ห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 มิถุนายน 2556 links
ทส 0911.203/2677 23 พ.ค. 56 รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2555-มีนาคม 2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 มิถุนายน 2556 links
ทส 0911.2674/2674 23 พ.ค. 56 นโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 มิถุนายน 2556 links
ทส 0911.203/2814 29 พ.ค. 56 ขอส่งรายงานการประชุมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ.2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 มิถุนายน 2556 links
ทส 0911.7/2663 22 พ.ค. 56 เปลี่ยนชื่อสถาีนีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 30 พฤษภาคม 2556 links
ทส 0911.7/2135 24 พ.ค. 56 โอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่า กลับไปสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 30 พฤษภาคม 2556 links
ทส 0911.101/741 ทส 0911.101/742 23 พ.ค. 56 ให้้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักาาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ให้พนักงานทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป 30 พฤษภาคม 2556 links
ทส 0911.7/2521 14 พ.ค
56
รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทำไม้พะยูง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ท้องที่อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 23 พฤษภาคม 2556 links
ทส 0911.7/2508 14 พ.ค. 56 ช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 23 พฤษภาคม 2556 links
ทส 0911.201/2033 22 เม.ย. 56 กฏ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ.2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป 14 พฤษภาคม 2556 links
ทส 0911.205/1885 10 เม.ย. 56 คู่มือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 30 เมษายน 2556 links
ทส 0928/7376 23 เม.ย. 56 ส่งร่างรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ของระดับกระทรวง (มิติภายนอก) ตามกรอบผู้รับผิดชอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป 29 เมษายน 2556 links
ทส 0911.101/590 18 เม.ย. 56 ให้พนักงานทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) ฝ่ายบริหารทั่วไป 29 เมษายน 2556 links
ทส 0911.101/589 18 เม.ย. 56 ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) ฝ่ายบริหารทั่วไป 29 เมษายน 2556 links
ทส 0911.7/1522 25 มี.ค.56 โครงการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2556 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 25 เมษายน 2556 links
ทส 0940.6/5786 26 มี.ค.56 การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมอุทยานฯ 3 เมษายน 2556 links
ทส 0911.201/1714 1 เม.ย. 56 สรุปรายงานการประชุมหารือกับหน่วยราชการฯ งานแผนงานฯ 3 เมษายน 2556 links
ทส 0911.201/1723 2 เม.ย. 56 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฝ่ายบริหารทั่วไป 3 เมษายน 2556 links
ทส 0911.205/1312 13 มี.ค.56 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป 3 เมษายน 2556 links
ทส 0911.201/1410 19 มี.ค.56 การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 29 มีนาคม 2556 links
ทส 0911.203/1476 22 มี.ค.56 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช งานแผนงาน 29 มีนาคม 2556 links
ทส 0911.101/467 27 มี.ค.56 ให้พนักงานทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (สาขาสระบุรี) ฝ่ายบริหารทั่วไป 29 มีนาคม 2556 links
ทส 0911.101/466 27 มี.ค. 56 ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (สาขาสระบุรี) ฝ่ายบริหารทั่วไป 29 มีนาคม 2556 links
ทส 0911.201/1376 15 มี.ค.56 ขอส่งสำเนาหนังสือ ฝ่ายบริหารทั่วไป 29 มีนาคม 2556 links
ทส 0911.101/436 19 มี.ค.56 ขอส่งรายงานการประชุม ฝ่ายบริหารทั่วไป 21 มีนาคม 2556 links
ทส 0911.203/1194 ึ7 มี.ค. 56 รายงานการประชุมรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของหน่วยงานในสังกัด ทส. ฝ่านแผนงานฯ 14 มีนาคม 2556 links
ทส 0911.203/1146 6 มี.ค. 56 การจัดทำแผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ฝ่ายแผนงานฯ 12 มีนาคม 2556 links
ทส 0911.205/832 15 ก.พ.56 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีสัญญาที่ต้องใช้เงินงบประมาณผูกพันข้ามปี และกรณีสัญญาที่ต้องมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ฝ่ายบริหารทั่วไป 6 มีนาคม 2556 links
ทส 0911.109/281 22 ก.พ.56 คำพิพากษาศาลฏีกาที่ตัดสินตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 กลุ่มงานกฏหมาย 6 มีนาคม 2556 links
ทส 0928/3596 22 ก.พ.56 หนังสือ "๙ องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฝ่ายบริหารทั่วไป ุ6 มีนาคม 2556 links
ทส 0911.203/1065 1 มี.ค. 56 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมอบหมายเขตตรวจราชการให้ผู้ตรวจเขตราชการกรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และัพันธุ์ รับผิดชอบ ฝ่ายงานแผนงานฯ 6 มีนาคม 2556 links
ทส 0920.105/7997 28 ธ.ค. 56 รายงานประจำปี 2555 (Annual Report 2012) ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) สบอ.10 (อุดรธานี) 18 กุมภาพันธุ์ 2556 links
ทส 0919.10/640 5 ก.พ. 56 ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) สบอ.9 (อุบลราชธานี) 18 กุมภาพันธ์ 2556 links
ทส 0911.3/432 28 ม.ค.56 ห้ามล่า ครอบครอง และค้าสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า ส่วนอนรักุสัตว์ป่า 6 กุมภาพันธ์ 2556 links
ทส 0911.7/218 15 ม.ค. 56 ขอความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ Liaison officer ประจำตัวบุคคลสำคัญสำหรับการประชุม CITES Cop 16 ส่ื่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 31 มกราคม 2556 links
ทส 0911.103/135 29 ม.ค.56 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี พ.ศ. 2556 สวนควบคุมและัปฏิบัติการไฟป่า 31 มกราคม 2556 links
ทส 0911.103/1 2 ม.ค. 56 สรุปแนวทางการดำเนินงานควบคุมไฟป่าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 4 มกราคม 2556 links
ทส สบ 0013.1/ว 2 2 ม.ค. 56 ขอเิชิญร่วมกิจกรรม "วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนร้ับปีใหม่ 2556" ทสจ. สระบุรี 4 มกราคม 2556 links
ทส 0911.201/7015 18 ธ.ค. 55 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ้งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฏไทย ประจำปี 2555 (ชั้นสายสะพาย)
ูู
ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 มกราคม 2556 links
ทส 0911.205/6689 29 ธ.ค. 55 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 มกราคม 2556 links
ทส 0809.2/ว 1139 11 ธ.ค. 55 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 มกราคม 2556 links
ทส 0911.101/1867 18 ธ.ค. 55 ให้พนักงานทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 มกราคม 2556 links
ทส 0911.101/1866 18 ธ.ค. 55 ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 มกราคม 2556 links
ทส 0911.5/6925 13 ธ.ค. 55 รายงานสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องของราษฎรกลุ่มเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 25 ธันวาคม 2555 links
ทส 0911.203/6710 30 พ.ย.55 ขอส่งรายงานประจำปี 2556 (Annual Report 2011) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฝ่ายบริหารทั่วไป 11 ธันวาคม 2555 links
ทส 0911.203/6709 30 พ.ย. 55 การรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (แบบ อส.101 อส.301 อส.302 และ อส.303) ฝ่ายบริหารทั่วไป 11 ธันวาคม 2555 links
ทส 0911.203/6737 30 พ.ย.55 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม) ฝ่ายบริหารทั่วไป 11 ธันวาคม 2555 links
ทส 0911.203/6711 30 พ.ย.55 นำสรุปผลการประขุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 24 และการประชุมผู้นำเขตเศรฐกิจเอเปค ครั้งที่ 20 ฝ่ายบริหารทั่วไป 11 ธันวาคม 2555 links
ทส 0901.203/ว 12879 29 พ.ย.55 ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 11 ธันวาคม 2555 links
ทส 0905.304/22329 6 ธ.ค.55 ให้ที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
ฝ่ายบริหารทั่วไป 11 ธันวาคม 2555 links
ทส 0911.6/6457 19 พ.ย. 55 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีราษฎรและผู้ประกอบกิจการที่พักแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ร้องเรียนกรณีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่อุทยานแห่งชาติ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนอุทยานแห่งชาติ 28 พฤศจิกายน 2555 links
ที่ ศพบ 1459/ว561 2 พ.ย.55 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ฝ่ายบริหารทั่วไป 23 พฤศจิกายน 2555 links
ทส 0911.201/6419 16 พ.ย. 55 การคัดเืลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป 23 พฤศจิกายน 2555 links
ทส 0911.201/6252 ึ7 พ.ย. 55 ขอส่งสำเนาหนังสือ ฝ่ายบริหารทั่วไป 23 พฤศจิากยน 2555 links
ทส 0911.101/1732 22 พ.ย. 55 ให้พนักงานทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) ฝ่ายบริหารทั่วไป 23 พฤศจิกายน 2555 links
ทส 0911.101/1731 22 พ.ย. 55 ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) ฝ่ายบริหารทั่วไป 23 พฤศจิกายน 2555 links
ทส 0911.7/6258 8 พ.ย. 55 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการวิจัยด้านสัตว์ป่าเพื่อการป้องกันโรคอุบัติใหม่ในธรรมชาติ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 21 พฤศจิกายน 2555 links
ทส 0911.7/6306 7 พ.ย. 55 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 21 พฤศจิกายน 2555 links
ทส 0911.7/6193 5 พ.ย. 55 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบ้ิติงานประจำหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 21 พฤศจิกายน 2555 links
ทส 0911.7/6189 5 พ.ย. 55 ให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 21 พฤศจิกายน 2555 links
ทส 0911.7/6191 5 พ.ย. 55 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสัตว์ป่าประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2555 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 21 พฤศจิกายน 2555 links
ทส 0911.7/6261 8 พ.ย. 55 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการวิจัย ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 21 พฤศจิกายน 2555 links
ทส 0911.11/6423 16 พ.ย.55 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จ ในการเสด็จพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฝ่ายบริหารทั่วไป 21 พฤศจิกายน 2555 links
ทส 0911.201/6420 16 พ.ย.55 ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2555 ส่วนอำนวยการ 21 พฤศจิกายน 2555 links
ทส 0911.103/1690 12 พ.ย. 55 ยุทธศาสตร์/การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2556 ส่วนควบคมและปฏิบัติการไฟป่า 12 พฤศจิกายน 2555 links
ทส 0906.904/17024 21 ก.ย. 55 ขอส่งหนังสือ 5 ล้านไร่ น้อมถวายด้วยใจภักดี ของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ประจำปี 2555 ส่วนฟื้นฟูฯ 19 ตุลาคม 2555 links
ทส 0911.7/5687 3 ต.ค. 55 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวและผืนป่าสานตะวันตกระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 15 ตุลาคม 2555 links
ทส 0911.201/5653 1 ต.ค. 55 กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติ รอบที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 ตุลาคม 2555 links
ทส 0911.201/5599 26 ก.ย.55 รายชื่อผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 ตุลาคม 2555 links
ทส 0911.201/5597 26 ก.ย.55 แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เตือนภัยพิบัติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธู์พืช ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 ตุลาคม 2555 links
ทส 0911.201/5584 26 ก.ย. 55 พิธีแจกโล่และใบประกาศให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2555 ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 ตุลาคม 2555 links
ทส 0911.201/5581 25 ก.ย. 55 บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 ตุลาคม 2555 links
ทส 0911.201/5315 7 ก.ย. 55 แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้ กรณีผู้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเกินสิทธิ์ เนื่องจากการมีสถานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 ตุลาคม 2555 links
ทส 0911.201/17077 21 ก.ย.55 การถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555 ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 ตุลาคม 2555 links
ทส 0911.201/5513 20 ก.ย.55 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 ตุลาคม 2555 links
ทส 0911.101/1437 21 ก.ย. 55 ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 ตุลาคม 2555 links
ทส 0911.101/1437 20 ก.ย.55 ให้พนักงานทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี่)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
4 ตุลาคม 2555 links
ทส 0911.7/5510 20 ก.ย. 55 กำหนดพื้นที่ปาสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง ในท้องที่ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรราชสีมา ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามพระราบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
สวนอนุรักษ์สัตว์ป่า
4 ตุลาคม 2555 links
ทส 0911.17/5509 20 ก.ย. 55 กำหนดพื้นที่ป่าเขาหินดาด ป่าเขาคอก และป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็กและป่าทับกวางแปลงที่ 2 และป่าทับกวาง-มวกเหล็กแปลง 2 ในท้องที่ตำบลหินซ้อน ตำบลท่าค้อ ตำบลท่าตุม
ตำบลทับกวาง ตำบลชำผักแพว และตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
4 ตุลาคม 2555 links
ทส 0911.7/5511 20 ก.ย. 55 กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออก และป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก ท้องที่ตำบลบางหญ้าแพรก อำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลบางกระเจ้า
ตำบลบ้านบ่อ ตำบลโทรัด ตำบลกาหลง และตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 4 ตุลาคม 2555 links
ทส 0911.7/4499 30 ก.ย. 55 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ และการขออนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองเพิ่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
4 ตุลาคม 2555 links
ทส0911.10/ว5253 5 ก.ย. 55 ความรับผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
กลุ่มงานกฎหมาย
21 กันยายน 2555 links
ทส 0911.201/5457 18 ก.ย. 55

กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) ในการบันทึกวันลาเพื่อจัดทำงบเดือนเวลาทำการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 กันยายน 2555 links
ทส 0928/16446 13 ก.ย. 55 แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 กันยายน 2555 links

ทส 0911.201/5499

19 ก.ย. 55 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 กันยายน 2555 links
สบ 0003/ว865 4 ก.ย. 55 โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภูมิภาค) ประจำปี 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
18 กันยายน 2555 links
สพบ.สรุป6/55 10 ก.ย. 55

เชิญเข้าอบรมสัมนา

ฝ่ายบริหารทั่วไป
17 กันยายน 2555 links
วธ 0203.6/2887 5 ก.ย. 55 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
17 กันยายน 2555 links
ทส 0911.205/5284 6 ก.ย. 55 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
14 กันยายน 2555 links
ทส 0911.205/5283 6 ก.ย. 55 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138
ฝ่ายบริหารทั่วไป
14 กันยายน 2555 links
ทส 0911.205/5281 6 ก.ย. 55 การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนิลดราคาขั้นต่ำ (Minlmum Bid) แต่ละครั้งในวิธีการประกวดราคา ด้วยวฺิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
14 กันยายน 2555 links
ทส 0911.201/5390 13 ก.ย. 55 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
14 กันยายน 2555 links
ทส 0911.201/5372 12 ก.ย. 55 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ฝ่่ายบริหารทั่วไป
14 กันยายน 2555 links
ทส 0911.201/5315 7 ก.ย. 55 แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้ กรณีผู้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเกินสิทธิ เนื่องจากการมีสถานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
14 กันยายน 2555 links
ทส 0911.201/5119 29 ส.ค. 55 แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
7 กันยายน 2555 links
ทส 0911.201/5165 31 ส.ค.55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัติชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 12
ฝ่ายบริหารทั่วไป
7 กันยายน 2555 links
ทส 0911.201/5063 27 ส.ค.55

การมอบหมายหน้าที่แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย ทสม.

ฝ่ายบริหารทั่วไป
7 กันยายน 2555 links
ทส 0911.201/4978
23 ส.ค.55
นางณัฐธร มัถยัสถ์สิน มารดาของภริยานายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงแก่กรรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 สิงหาคม 2555 links
ทส 0911.201/4983
23 ส.ค. 55
แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 สิงหาคม 2555 links
ทส 0911.201/4981
23 ส.ค.55
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 สิงหาคม 2555 links
ทส 0911.201/4980
23 ส.ค.55
เลื่อนข้าราชการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 สิงหาคม 2555 links
สพ 0013.1/ว 519
10 ส.ค.55
แจ้งตำแหน่งว่าง ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 สิงหาคม 2555 links
ทส 0911.101/1284
24 ส.ค.55
ให้พนักงานทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 สิงหาคม 2555 links
ทส 0911.101/1283
24 ส.ค.55
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 สิงหาคม 2555 links
ทส 0911.7/4499
30 ก.ค.55
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะและการขออนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
17 สิงหาคม 2555 links
ทส 0911.7/4358
24 ก.ค.55
ขอส่งสำเนาคำสั่้ง
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
17 สิงหาคม 2555 links
ทส 0911.201/4353
21 ก.ค.55
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 กรกฎาคม 2555 links
ทส 0911.201/4334
20 ก.ค.55
ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556
ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 กรกฏาคม 2555 links
ทส 0911.201/4338
20 ก.ค.55
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 กรกฏาคม 2555 links
ทส 0911.101/1129
24 ก.ค.55
ให้พนักงานทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 กรกฎาคม 2555 links
ทส 0911.101/1128
24 ก.ค.55
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระุบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 กรกฏาคม 2555 links
ทส 0911.201/4206
16 ก.ค.55
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อ้นเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554 และพระราชทานเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554
ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 กรกฎาคม 2555 links
ทส 0911.7/4142
11 ก.ค.55
กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ ในท้องที่ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
ส่วนอนุรัีกสัตว์ป่า
24 กรกฎาคม 2555 links
ทส 0911.7/4141
11 ก.ค.55
กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอ และป่าน้ำพุง และพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณแม่น้ำอิง ในท้องที่ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง ตำบลป่าแดด ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และตำบลหงส์หิน ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
24 ก.ค. 2555 links
ทส 0901.8/11353 3 ก.ค.55 การอนุมัิติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอก
ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 กรกฎาคม 2555 links
ทส 0911.201/3815
27 ก.ค.55
แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 กรกฎาคม 2555 links
ทส 0911.201/3908 2 ก.ค.55

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประงาน พ.ศ.2555

ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 กรกฎาคม 2555 links
ทส 0911.201/3926 2 ก.ค.55 ขอส่งสำเนาบันทึกช่วยจำข้อหารือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 กรกฎาคม 2555 links
ทส 0911.201/3816
27 มิ.ย.55
หนังสือ "โลกแห่งน้ำ" เพื่อมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 กรกฎาคม 2555 links
ทส 0928/10787
22 มิ.ย.55
แจ้งผลการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ฝ่ายบริหารทั่วไป
2 กรกฎาคม 2555 links
ทส 0911.201/3757
26 มิ.ย.55
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
2 กรกฏาคม 2555 links
ทส 0911.201/3680
21 มิ.ย.55
ขอส่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแกข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
2 กรกฎาคม 2555 links
ทส 0911.201/7785
26 มิ.ย.55
ขอเชิญประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2555
ฝ่ายบริหารทัี่วไป
2 กรกฎาคม 2555 links
ทส 0911.201/3578
19 มิ.ย.55
ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 มิถุนายน 2555 links
ศธ 0585.02/ว 1580
12 มิ.ย.55
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินการกุศล "ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 6"
ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 มิถุนายน 2555 links
ทส 0911.201/3471
13 มิ.ย.55
ขอส่งสำเนาประกาศกรมอุทยานแ่หงชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ขอเชิญชวนประกวดออกแบบอนุสาวรีย์พิทักษ์ผืนป่าแก่งกระจาน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้พิทักษ์ที่ปกป้องผืนป่าไทย ในบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 มิถุนายน 2555 links
ทส 0911.201/3468
13 มิ.ย.55
รายงานสภานภาพการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 มิถุนายน 2555 links
ทส 0911.201/3357
12 มิ.ย.55
แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 มิถุนายน 2555 links
ทส 0911.203/3479
13 มิ.ย.55
การปฏิบัติงานบนระบบสารสนเทศทรัพากรบุีีคคลระัดับกรม (DPIS กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 มิถุนายน 2555 links
ศพบ 1459/ว553
5 มิ.ย. 55
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 มิถุนายน 2555 links
ทส 0911.203/3626
20 มิ.ย.55
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 มิถุนายน 2555 links
ทส 0911.203/3530
15 มิ.ย.55
การจัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
20 มิถุนายน 2555 links
ทส 0911.101/914
20 มิ.ย.55
ให้พนักงานทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
20 มิถุนายน 2555 links
ทส 0911.101/913
20 มิ.ย.55
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
20 มิถุนายน 2555 links
ทส 0911.201/3354 12มิ.ย.55 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ฝ่ายบริหารทั่วไป
18 มิถุนายน 2555 links
ทส 0911.203/3122 6 มิ.ย. 55 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
18 มิถุนายน 2555 links
ทส 0911.203/1816
26 มี.ค. 55
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฏิบัิติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมอบหมายเขตตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการกรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
10 มิถุนายน 2555 links
ทส 0911.201/3061 1 มิ.ย.55 การลาของพนักงานราชการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
10 มิถุนายน 2555 links
ทส 0911.201/3060 1 มิ.ย.55 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
10 มิถุนายน 2555 links
ทส 0911.201/3078
31 พ.ค. 55
การสำรวจรายชื่อลูกจ้างประจำในสังกัดที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนสายงาน (ขื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
10 มิถุนายน 2555 links
ทส 0911.201/3076
31 พ.ค.
55
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
10 มิถุนายน 2555 links
ทส 0911.201/2926
25 พ.ค. 55
แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
ฝ่ายบริหารทั่วไป
6 มิถุนายน 2555 links
ทส 0911.101/820 1 มิ.ย. 55 การรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณและการจจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (แบบ อส.301 และ อส.302)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
6 มิถุนายน 2555 links
ทส 0911.201/2996
30 พ.ค.55
ขอเชิญประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
31 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.201/2908
25 พ.ค.55
ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
31 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.205/2839
22 พ.ค.55
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประกาศใช้ และจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีก ให้สัญญามีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เข้าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
31 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.205/2791
21 พ.ค.55
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
31 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.205/2753
18 พ.ค. 55
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
31 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.101/775
24 พ.ค. 55
ขอส่งรายงานการประชุม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.101/729
24 พ.ค. 55
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.101/770
24 พ.ค. 55
ให้พนักงานทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.201/2754
18 พ.ค. 55
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.203/2784
21 พ.ค. 55
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งอื่น เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.203/2674
16 พ.ค. 55
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.203/2728
16 พ.ค. 55
แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.203/2653
15 พ.ค. 55
การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พ.ศ.2555-2559
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.201/2533
8 พ.ค. 55
เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.201/2576
10 พ.ค. 55
ขอเชิญข้า ราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร งานดี ชีวี เป็นสุข
ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.201/2535
2 พ.ค. 55
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่่ รุ่นที่ 6
ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.201/2575
10
พ.ค. 55
การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.201/2349
27
เม.ย. 55
อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
4 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0901.601/7003
25
เม.ย. 55
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแ่ห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ.2555
ฝ่ายริหารทั่วไป
4 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.201/2299
25
เม.ย. 55
ขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
4 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0901.601/ว 6002
25
เม.ย. 55
การพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ.2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
4 พฤษภาคคม 2555 links
ทส 0911.201/2296
25
เม.ย. 55
ขอขมเชยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
4 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.201/2288
24
เม.ย.55
การจัดสร้างเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี กรมธนารักษ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
4 พฤษภาคม 2555 links
ทส 0911.101/629
25
เม.ย. 55
ให้พนักงานทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
30 เมษายน 2555 links
ทส.0911.101/628
25
เม.ย. 55
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
30 เมษายน 2555 links
ทส 0911.201/2232
20
เม.ย. 55
แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ฝ่ายบริหารทั่วไป
27 เมษายน 2555 links
ทส 0911.201/2201
20
เม.ย. 55
ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
27 เมษายน 2555 links
ทส 0808.2/ว 303
4
เม.ย. 55
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกสวยงาม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
17 เมษายน 2555 links
ทส 0911.7/1872
28 มี.ค.55
มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานเข้าไปในเขตพื้นที่ป่านอุรักษ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
17 เมษายน 2555 links
ทส 0911.201/2057
10
เม.ย. 55
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
10 เมษายน 2555 links
ทส 0911.202/2105
11
เม.ย. 55
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 เมษายน 2555 links
ทส 0911.201/2049 เม.ย. 55 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
ฝ่ายบริหารทั่วไป
เมษายน 2555 links
ทส 0911.202/2102
11
เม.ย. 55
แนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 เมษายน 2555 links
ทส 0911.201/1960
3 เม.ย.55
ขอเชิญประชุมประจำเดือน มีนาคม 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 เมษายน 2555
links
ทส 0911.7/1635
20 มี.ค.55
การลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
30 มีนาคม 2555
links
ทส 0909.302/965
16 มี.ค.55
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
30 มีนาคม 2555
links
ทส 0901.3/5015
23 มี.ค.55
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ วันที่ 1 เมษายน 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.201/1594
20 มี.ค.55
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 มีนาคม 2555
links
ทส 09141.201/1793
26 มี.ค.55
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันะุธุ์พืช
ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.201/1795
26 มี.ค.55
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.101/482
26 มี.ค.55
ให้พนักงานทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.101/481
26 มี.ค.55
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.7/1476
14 มี.ค.55
การจัดการซากช้างป่าของกลางในระหว่างคดี
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
21 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.201/1591
20 มี.ค.55
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ระดับชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 มีนาคม 2555
links
ศธ 0516.34/ว 377
9 มี.ค.55
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 มีนาคม 2555
links
ศพบ 1459/ว 552
9 มี.ค.55
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 มีนาคม 2555
links
อย 0016.3/ว 844
6 มี.ค.55
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป ตลอดปีพุทธศักราช 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 มีนาคม 2555
links
ว 7/2555
6 มี.ค.55
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.201/1454
14 มี.ค.55
การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
การเงิน
20 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.201/1453
14 มี.ค.55
การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและตัดโอนตำแหน่งพนักงานราชการในกรอบอัตรากำลังที่ คพร.อนุมัติ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
20 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.201/1456
14 มี.ค.55
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006 /ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
ฝ่ายบริหารทั่วไป
20 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.7/1267
8 มี.ค.55
เลิกจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
16 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.7/1219
5 มี.ค.55
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
16 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.7/1149
29 ก.พ.55
กำหนดหน้าที่และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
16 มีนาคม 2555
links
ทส 0901.501/ว 2597
15 ก.พ.55
ขอส่งสำเนาหนังสือ
การเงิน
15 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.201/1202
5 มี.ค.55
คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาผลงานประเภทชุมชนเมืองและกลุ่มเยาวชนในเมือง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.201/1474
8 มี.ค.55
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.201/1241
6 มี.ค.55
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.201/1275
8 มี.ค.55
ขอสนับสนุนอัตรากำลังช่วยปฏิบัติราชการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.201/1272
8 มี.ค.55
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.7/1038
23 ก.พ.55
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
8 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.7/1036
23 ก.พ.55
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
8 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.203/1108
27 ก.พ.55
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน
6 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.201/1116
27 ก.พ.55
การรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ฝ่ายบริหารทั่วไป
6 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.201/1096
27 ก.พ.55
แก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดเครื่องแบบพิเศษกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ฝ่ายบริหารทั่วไป
6 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.201/1117
27 ก.พ.55
ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักสืบสวนดำเนินคดีด้านป่าไม้และสัตว์ป่า พ.ศ. 2555 และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการฝึกอบรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
6 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.7/1137
29 ก.พ.55
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ีี่ปฏิบัติงานประจำหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
6 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.7/959
20 ก.พ.55
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ีี่ี่ี่ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ
ส่วนอนุึรักษ์สัตว์ป่า
6 มีนาคม 2555
links
ทส 0911.201/940
20 ก.พ.55
ขอให้ศิษย์เก่าวนศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมงานคืนสู่เย้าชาวนา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 กุมภาพันธ์ 2555
links
สบ 0020/ว 0421
14 ก.พ.55
การประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2554
ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/1031
23 ก.พ.55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/963
20 ก.พ.55
รับสมัครข้าราชการเข้าร่วมโครงการค้นหาข้าราชการต้นแบบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 กุมภาพันธ์ 2555
links
สบ 0016.1/ว854
15 ก.พ.55
ขอข้อมูลสถิติหรือเรื่องราวในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นที่สุดหรือเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกในประเทศไทย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.101/307
22 ก.พ.55
ให้พนักงานทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.101/306
22 ก.พ.55
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษษการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/858
14 ก.พ.55
การนำส่งรายงานตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554
การเงิน
24 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/859
14 ก.พ.55
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) จังหวัดตาก
ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/857
14 ก.พ.55
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/854
14 ก.พ.55
การถวายพระราชสมัญญา บิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย แด่สมเด็จพระมหิตลาธเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/852
14 ก.พ.55
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.101/292
17 ก.พ.55
ขอส่งรายงานการประชุม
แผนงาน
21 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/828
13 ก.พ.55
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/827
13 ก.พ.55
การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/829
13 ก.พ.55
รับสมัครคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้เชี่ยวชาญ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.205/706
7 ก.พ.55
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประกาศใช้
พัสดุ
16 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/721
8 ก.พ.55
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/724
8 ก.พ.55
การใส่ชื่อ (ชื่อจังหวัด) ต่อท้ายชื่อหน่วยงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16
ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/723
8 ก.พ.55
โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 3 (สวัสการไม่มีเงินฝาก)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/652
6 ก.พ.55
ขอปรับตำแหน่งพนักงานราชการให้เป้นตำแหน่งพิทักษ์ป่า
ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/602
3 ก.พ.55
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่น ประจำปี 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/465
27 ม.ค.55
แบบและวิธีการในการขอรับเหน็จตกทอดลูกจ้าง
การเงิน
3 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/463
27 ม.ค.55
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 กุมภาพันธ์ 2552
links
ทส 0901.203/ว 1112
2 ก.พ.55
ความเห็นของคณะกรรมาธิการต่อกรณีช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานถูกเผายาง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/422
27 ม.ค.55
ขอให้เร่งรัดการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฎหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/458
27 ม.ค.55
การแถลงผลการดำเนินงานในภาพรวมของ ทส.และประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.7/183
13 ม.ค.55
ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศไทย
ส่วนอนุรักษ์สัตว์่ป่า
2 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0911.201/475
30 ม.ค.55
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1 กุมภาพันธ์ 2555
links
ทส 0901.203/1438
26 ม.ค.55
การใส่ที่ตั้ง (ชื่อจังหวัด) ต่าท้ายชื่อหน่วยงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16
ฝ่ายบริหารทั่วไป
31 มกราคม 2555
links
ทส 0911.101/110
25 ม.ค.55
ให้พนักงานทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
30 มกราคม 2555
links
ทส 0911.101/109
25 ม.ค.55
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
30 มกราคม 2555
links
ทส 0911.5/376
26 ม.ค.55
ขอให้เร่งรัดและรายงานผลการเบิกจ่ายเงินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
30 มกราคม 2555
links
ทส 0901.405/42
20 ม.ค.55
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
30 มกราคม 2555
links
ทส 0911.201/239
17 ม.ค.55
แนวทางการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 มกราคม 2555
links
อย 001.6.3/ว 152
17 ม.ค.55
แจ้งพฤติกรรมแอบอ้างขอรับการสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 มกราคม 2555
links
สบ 0016.3/ว 0262
16 ม.ค.55
แจ้งคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 มกราคม 2555
links
ทส 0911.201/283
19 ม.ค.55
ประชาสัมพันธ์เสื้อเกราะกันกระสุน รุ่น Warrior
ฝ่ายบริหารทั่วไป
23 มกราคม 2555
links
ทส 0911.205/137
12 ม.ค.55
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในส่วนที่มีวงเงินการจัดหาเกินอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
พัสดุ
23 มกราคม 2555
links
ทส 0911.205/141
12 ม.ค.55
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
พัสดุ
23 มกราคม 2555
links
ทส 0911.205/138
12 ม.ค.55
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
พัสดุ
23 มกราคม 2555
links
ทส 0911.205/140
12 ม.ค.55
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
พัสดุ
23 มกราคม 2555
links
ทส 0911.205/139
12 ม.ค.55
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
พัสดุ
23 มกราคม 2555
links
ทส 0911.201/150
12 ม.ค.55
พนักงานราชการเสียชีวิต
ฝ่ายบริหารทั่วไป
23 มกราคม 2555
links
ทส 0911.201/101
10 ม.ค.55
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
23 มกราคม 2555
links
ทส 0911.201/103
10 ม.ค.55
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
23 มกราคม 2555
links
ทส 0901.501/19337
8 ธ.ค.54
ขอส่งสำเนาหนังสือ
การเงิน
23 มกราคม 2555
links
ทส 0901.506/19338
8 ธ.ค.54
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกรณีโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
การเงิน
23 มกราคม 2555
links
ทส 0901.51/ว 19556
9 ธ.ค.54
ขอส่งสำเนาหนังสือ
การเงิน
23 มกราคม 2555
links
ทส 0911.201/100
10 ม.ค.55
ขอเชิญสั่งซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 มกราคม 2555
links
ทส 0911.201/99
10 ม.ค.55
ขอรับการสนับสนุนโครงการ More Help More Hope
ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 มกราคม 2555
links
ทส 0911.201/98
10 ม.ค.55
อัญเชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 มกราคม 2555
links
ทส 0911.201/61
9 ม.ค.55
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 มกราคม 2555
links
ทส 0925/3
10 ม.ค.55
ย้ายสถานที่ทำงานชั่วคราว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 มกราคม 2555
links
ทส 0911.5/72
9 ม.ค.55
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีถุงยังชีพ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 มกราคม 2555
links
ทส 0911.201/25
6 ม.ค.55
ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 มกราคม 2555
links
ศพบ 1459/ว 551
6 ธ.ค.55
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 มกราคม 2555
links
สบ 0016.2/ว 6340
4 ม.ค.55
การน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 มกราคม 2555
links
ศธ 0514.1.31/596
14 ธ.ค.54
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 มกราคม 2555
links
ทส 0911.7/7367
22 ธ.ค.54
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
13 มกราคม 2555
links
ทส 0901.802/19346
8 ธ.ค.54
การจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
พัสดุ
28 ธันวาคม 2554
links
ทส 0911.201/7233
16 ธ.ค.54
ร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 ธันวาคม 2554
links
ทส 0911.201/7232
16 ธ.ค.54
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แทนตำแหน่งที่ว่าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 ธันวาคม 2554
links
ทส 0911.201/7394
26 ธ.ค.54
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2554
ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 ธันวาคม 2554
links
ทส 0909.203/20266
23 ธ.ค.54
การกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
28 ธันวาคม 2554 links
ทส 0911.7/6710
28 พ.ย.54
การทำลายซากของสัตว์ป่าของกลางในคดี
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่่า
28 ธันวาคม 2554 links
ทส 0911.101/2119
20 ธ.ค.54
ให้พนักงานทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
22 ธันวาคม 2554
links
ทส 0911.101/2118
20 ธ.ค.54
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
22 ธันวาคม 2554
links
ศธ 0516.34/ว 2279
28 พ.ย.54
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
22 ธันวาคม 2554
links
กค 0708.07/กว62/ว.9952
24 พ.ย.54
ขอความร่วมมือให้บุคลากรในหน่วยงานแจ้งรายการหักลดหย่อนให้เป็นปัจจุบัน
การเงิน
22 ธันวาคม 2554
links
ทส 0911.201/6891
7 ธ.ค.54
การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ฝ่ายบริหารทั่วไป
22 ธันวาคม 2554
links
ทส 0911.201/7164
15 ธ.ค.54
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาราชการ และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
ฝ่ายบริหารทั่วไป
22 ธันวาคม 2554
links
ทส 0911.201/7163
15 ธ.ค.54
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
22 ธันวาคม 2554
links
ทส 0911.201/7166
15 ธ.ค.54
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ประจำปีงบประมาณ 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
22 ธันวาคม 2554
links
ทส 0901.408/730
8 ธ.ค.54
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ประจำปีงบปะมาณ 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 ธันวาคม 2554
links
ทส 0911.5/6901
7 ธ.ค.54
จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและศูนย์ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 ธันวาคม 2554
links
ทส 0911.103/2087
14 ธ.ค. 54
ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2555
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า่
14 ธันวาคม 2554
links
ทส 0911.201/6584
21 พ.ย.54
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.101/1951
18 พ.ย.54
ให้พนักงานทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.101/1950
18 พ.ย.54
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.205/6595
21 พ.ย.54
แจ้งระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พัสดุ
23 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.205/6594
21 พ.ย 54
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
พัสดุ
23 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.205/6593
21 พ.ย.54
แจ้งการเปิดตรวจการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ
23 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.205/6348
8 พ.ย.54
ตัวอย่างใบสำคัญค่าจ้างเหมาบริการ
การเงิน
14 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.201/6151
3 พ.ย.54
การตรวจสอบข่าวหนังสือพิมพ์ผ่านทางเว็บไซด์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ฝ่ายบริหารทั่วไป
8 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.201/6284
3 พ.ย.54
การให้ความช่วยเหลือข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัด ทส.
ฝ่ายบริหารทั่วไป
8 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0901.501/ว 18068
20 ต.ค.54
ขอส่งสำเนาหนังสือ
การเงิน
7 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.202/6290
3 พ.ย.54
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บและนำส่งพร้อมลงลายมือชื่อในใบเสร็จ
การเงิน
7 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.201/6224
2 ต.ค.54
ให้เคลื่อนย้ายเอกสารและทรัพย์สินทางราชการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
7 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.201/6222
2 ต.ค.54
ขอแจ้งปิดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ฝ่ายบริหารทั่วไป
7 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.201/6223
2 ต.ค.54
มาตรการป้องกันอุทกภัย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
7 พฤศจิกายน 2554
links
-
3 พ.ย.54
รายงานการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2554
ฝ่ายบริหารทั่วไป
7 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.21/6193
31 ต.ค.54
แต่งตั้งนายทะเบียน และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
7 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.203/6116
25 ต.ค.54
การสื่อสารถ่ายทอดลักษณะสำคัญขององค์กร และทิศทางองค์การของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
แผนงาน
3 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.203/6114
25 ต.ค.54
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 3/2554
แผนงาน
3 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.201/5845
12 ต.ค.54
ให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติราชการ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.201/6104
25 ต.ค.54
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า โครงการ 84 พรรษา ผ้่าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเ้จ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.201/6105
25 ต.ค.54
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.201/6106
25 ต.ค.54
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 พฤศจิกายน 2554
links
ทส 0911.201/6110
25 ต.ค.54
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 ตุลาคม 2554
links
ทส 0911.203/5832
12 ต.ค.54
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน (แบบ สงป.)
แผนงาน
26 ตุลาคม 2554
links
ทส 0911.201/6043
20 ต.ค.54
การประชุมและพบปะสังสรรค์กับศิษย์เก่าวนศาสตร์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 ตุลาคม 2554
links
ทส 0911.201/6057
20 ต.ค.54
การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ประจำปี 2554
ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 ตุลาคม 2554
links
ทส 09141.101/1822
21 ต.ค.54
ให้พนักงานทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 ตุลาคม 2554
links
ทส 0911.101/1821
21 ต.ค.54
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 ตุลาคม 2554
links
ทส 0911.203/5861
12 ต.ค.54
รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2554
แผนงาน
20 ตุลาคม 2554
links
ทส 0928/17454
11 ต.ค.54
การสื่อสารถ่ายทอดลักษณะสำคัญขององค์กร และทิศทางองค์การของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน
20 ตุลาคม 2554
links
ทส 0901.8/17761
14 ต.ค.54
การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2554
ฝ่ายบริหารทั่วไป
20 ตุลาคม 2554
links
ทส 0911.201/5983
17 ต.ค.54
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
19 ตุลาคม 2554
links
ทส 0911.201/5982
17 ต.ค.54
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
19 ตุลาคม 2554
links
ทส 0911.201/5981
17 ต.ค.54
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
19 ตุลาคม 2554
links
ทส 0911.201/5980
17 ต.ค.54
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2554
ฝ่ายบริหารทั่วไป
19 ตุลาคม 2554
links
วธ 0203.6/1983
9 ส.ค.54
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2554
ฝ่ายบริหารทั่วไป
19 ตุลาคม 2554
links
ทส 0911.201/5657
4 ก.ย.54
การมอบหมายส่วนราชการให้ดำเนินการตามพระราชเสาวนีย์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
12 ตุลาคม 2554
links
ทส 0901.603/16677
29 ก.ย.54
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ก่อนการ ซื้อ-ขาย ที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
12 ตุลาคม 2554
links
ศธ 6627.1/ว. 3462
6 ต.ค.54
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
12 ตุลาคม 2554
links
ทส 0928/569
29 ก.ย.54
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แผนงาน
12 ตุลาคม 2554
links
ทส 0911.201/5619
30 ก.ย.54
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
5 ตุลาคม 2554
links
ทส 0911.201/5610
30 ก.ย.54
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
5 ตุลาคม 2554
links
ทส 0911.101/1625
30 ก.ย.54
ขอส่งรายงานการประชุม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
5 ตุลาคม 2554
links
ทส 0911.201/5369
21 ก.ย.54
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 ตุลาคม 2554
links
สบ 0016.5/ว 4875
26 ก.ย.54
มาตรการและแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด ประจำปี 2555
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 ตุลาคม 2554
links
ทส 0911.101/1620
30 ก.ย.54
ให้พนักงานทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 ตุลาคม 2554
links
ทส 0911.101/1619
30 ก.ย.54
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 ตุลาคม 2554
links

 

ส่วน